Czy np. mnich, hieromnich lub nawet archimandryta może być wzięty pod uwagę jako kandydat na biskupa w sytuacji, której powszechnie wiadomo, że jest ojcem dziecka poczętego w czasie gdy był hieromnichem? Uzi

Duchowny (hieromich lub żonaty duchowny), nie może mieć relacji pozamałżeńskich lub żyć w konkubinacie. Według norm kanonicznych już takie relacje dyskwalifikują osobę ze stanu duchownego. Jeszcze bardziej problematycznym w tym wypadku staje się kandydowanie do stanu biskupiego takiej osoby. Chciałbym zwrócić uwagę na wyrażenia zawarte w pytaniu odnoszące się do problemu „w sytuacji, której powszechnie wiadomo…”. Zdarzają nieprawdziwe się informacje tego typu. Czy tutaj mamy do czynienia z sytuacją podobną?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika